1. Introduktion

1.1 Vi är fast beslutna att skydda Super Brush ™ LLC / Swab-its® webbplatsbesökare och användare.

1.2 Denna policy gäller när vi agerar som personuppgiftsansvarig med avseende på personuppgifter för Super Brush ™ LLC / Swab-its® webbplatsbesökare, tjänster och inköp; med andra ord, där vi fastställer syften och medel för behandlingen av dessa personuppgifter.

1.3 Vi använder cookies på vår webbplats. I den mån dessa cookies inte är absolut nödvändiga för tillhandahållandet av Super Brush ™ LLC / Swab-its®-webbplats, tjänster och inköp; när du besöker våra webbplatser samtycker du till vår användning av cookies.

1.4 Vår webbplats innehåller sekretessregler som påverkar hur vi kommer att behandla dina personuppgifter. Genom att använda sekretessreglerna kan du ange om du vill få direktmarknadsföringskommunikation och begränsa publiceringen av din information. Du kan komma åt sekretessreglerna via ditt konto efter inloggning.

1.5 I denna policy hänvisar "vi", "oss" och "vår" till Super Brush ™ LLC / Swab-its®. [För mer information om oss, se avsnitt 12.]

2. Hur vi använder dina personuppgifter

2.1 I detta avsnitt 2 har vi beskrivit:
(a) de allmänna kategorierna av personuppgifter som vi kan behandla;
(b) i fallet med personuppgifter som vi inte fick direkt från dig, källan och specifika kategorier av dessa uppgifter;
(c) syften för vilka vi kan behandla personuppgifter; och
(d) de rättsliga grunderna för behandlingen.

2.2 Vi kan behandla data om din användning av vår webbplats, tjänster och inköp ("användningsdata"). Användningsuppgifterna kan inkludera din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version, operativsystem, hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och webbplatsnavigeringsvägar, samt information om tidpunkt, frekvens och mönster för din Tjänsteanvändning. Källan till användningsuppgifterna är Stat Counter. Denna användningsinformation kan behandlas i syfte att analysera användningen av webbplatsen, tjänster och inköp.

2.3 Vi kan behandla dina kontouppgifter. Kontodata kan innehålla ditt namn, e-postadress, fullständig företagsinformation och orderinformation. Kontodata kan behandlas i syfte att driva vår webbplats, tillhandahålla våra tjänster, säkerställa säkerheten på vår webbplats och tjänster, upprätthålla säkerhetskopior av våra databaser och kommunicera med dig.

2.4 Vi kan behandla information som ingår i din personliga profil på Superbrush.com/Swab-its.com. Profildata kan innehålla ditt namn, e-postadress, fullständig företagsinformation och orderinformation. Profildata kan behandlas för att möjliggöra och övervaka din användning av vår webbplats.

2.5 Vi kan behandla dina personuppgifter som tillhandahålls under användningen av våra tjänster. Tjänstedata kan behandlas i syfte att driva vår webbplats, tillhandahålla våra tjänster, säkerställa säkerheten på vår webbplats och tjänster, upprätthålla säkerhetskopior av våra databaser och kommunicera med dig.

2.6 Vi kan behandla den information som du publicerar för publicering på vår webbplats eller genom våra tjänster ("publiceringsdataPublikationsdata kan behandlas i syfte att möjliggöra sådan publicering och administrering av vår webbplats och tjänster.

2.7 Vi kan behandla information som finns i varje förfrågan du skickar till oss angående varor och / eller tjänster ("förfrågningsdata"). Förfrågningsuppgifterna kan behandlas i syfte att erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta varor och / eller tjänster till dig.

2.8 Vi kan behandla information som rör våra kundrelationer, inklusive kundkontaktinformation ("kundrelationsdata"). Kundrelationsuppgifterna kan innehålla ditt namn, din arbetsgivare, din befattning eller roll, dina kontaktuppgifter och information som finns i kommunikationen mellan oss och dig eller din arbetsgivare. Uppgifterna om kundrelationen kan behandlas för att hantera våra relationer med kunder, kommunicera med kunder, hålla reda på denna kommunikation och marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder.

2.9 Vi kan behandla information som rör transaktioner, inklusive köp av varor och tjänster, som du gör med oss ​​och / eller via vår webbplats Superbrush.com/Swab-its.com ("transaktionsdata"). Transaktionsuppgifterna kan innehålla dina kontaktuppgifter, dina kortuppgifter och transaktionsuppgifterna. Transaktionsuppgifterna kan behandlas för att leverera de köpta varorna och tjänsterna och för att hålla ordentliga register över dessa transaktioner.

2.10 Vi kan behandla information som du tillhandahåller oss i syfte att prenumerera på våra e-postaviseringar och / eller nyhetsbrev ("anmälningsdata"). Anmälningsuppgifterna kan behandlas i syfte att skicka dig relevanta meddelanden och / eller nyhetsbrev.

2.11 Vi kan behandla information som finns i eller relaterar till all kommunikation som du skickar till oss ("korrespondensdataKorrespondensdata kan innehålla kommunikationsinnehåll och metadata som är associerade med kommunikationen. Superbrush.com/Swab-its.com kommer att generera metadata som är associerade med kommunikation som görs med hjälp av webbplatsens kontaktformulär. Korrespondensdata kan behandlas för ändamålen att kommunicera med dig och arkivering.

2.12 Vi kan behandla någon av dina personuppgifter som identifierats i denna policy vid behov Super Brush ™ LLC / Swab-its® för att utöva eller försvara rättsliga anspråk, antingen i rättsliga förfaranden eller i ett administrativt eller utomstående förfarande.

2.13 Vi kan behandla någon av dina personuppgifter som identifierats i denna policy om det är nödvändigt för att få eller upprätthålla försäkringsskydd, hantera risker eller få professionell rådgivning.

2.14 Förutom de specifika syften för vilka vi kan behandla dina personuppgifter som anges i detta avsnitt 2, kan vi också behandla alla dina personuppgifter där sådan behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller skydda dina vitala intressen eller vitala intressen för en annan fysisk person.

2.15 Lämna inte någon annan persons personuppgifter till oss, såvida vi inte uppmanar dig att göra det.

3. Tillhandahålla dina personuppgifter till andra

3.1 Vi kan lämna ut dina personuppgifter till alla medlemmar i vår grupp av företag, detta innebär att våra dotterbolag Super Brush ™ LLC, Swab-its®, Bore-tips®, Caran Precision och vårt ultimata holdingbolag JRJRC och alla dess dotterbolag i den mån det är rimligt nödvändigt för ändamålen och på de rättsliga grunder som anges i denna policy.

3.2 Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra försäkringsgivare och / eller professionella rådgivare i den mån det är rimligt nödvändigt för att få eller upprätthålla försäkringsskydd, hantera risker, få professionell rådgivning, eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, oavsett om det är i domstol förfaranden eller i ett administrativt förfarande eller utanför domstol.

3.3 Finansiella transaktioner relaterade till våra Superbrush.com, Swab-its.com, Bore-tips.com, Shop.Swab-its.com och tjänster hanteras av våra betaltjänstleverantörer, Authorize.net eller PayPal. Vi kommer att dela transaktionsuppgifter med våra betaltjänstleverantörer endast i den utsträckning som är nödvändig för att behandla dina betalningar, återbetala sådana betalningar och hantera klagomål och frågor som rör sådana betalningar och återbetalningar.

4. Internationella överföringar av dina personuppgifter

4.1 I detta avsnitt 4 ger vi information om omständigheterna under vilka dina personuppgifter kan överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

4.2 Vi och våra andra koncernföretag har kontor och anläggningar i Förenta staterna & mexico. Vi kommer inte att tillhandahålla din information med några kontor eller anläggningar utanför USA och Kanada.

4.3 Hostingfaciliteterna för våra webbplatser finns i USA och Kanada.

4.4 Du bekräftar att personuppgifter som du skickar för publicering via vår webbplats eller tjänster kan finnas tillgängliga via internet över hela världen. Vi kan inte förhindra andra (eller missbruk) sådan personlig information.

5. Lagring och radering av personuppgifter

5.1 I detta avsnitt 5 beskrivs våra policyer och procedurer för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter i samband med lagring och radering av personuppgifter.

5.2 Personuppgifter som vi behandlar för något ändamål eller ändamål får inte lagras längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål eller för dessa ändamål.

5.3 Vi behåller dina personuppgifter enligt följande:
(a) personuppgifter, inköp, inköpsorder, kundförfrågningar kommer att behållas.
[kunder kan ha ett konto på Swab-its.com så länge det behövs]

5.4 I vissa fall är det inte möjligt för oss att i förväg ange de perioder under vilka dina personuppgifter kommer att lagras.

5.5 Trots de andra bestämmelserna i detta avsnitt 5 kan vi behålla dina personuppgifter där sådan lagring är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

6. Ändringar

6.1 Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats.

6.2 Du bör kontrollera den här sidan ibland för att säkerställa att du är nöjd med alla ändringar av denna policy.

6.3 Vi kan meddela dig om betydande ändringar av denna policy via e-post.

7. Dina rättigheter

7.1 I detta avsnitt 7 har vi sammanfattat de rättigheter du har enligt dataskyddslagen. En del av rättigheterna är komplexa och inte alla detaljer har inkluderats i våra sammanfattningar. Följaktligen bör du läsa relevanta lagar och riktlinjer från tillsynsmyndigheterna för en fullständig förklaring av dessa rättigheter.

7.2 Dina huvudsakliga rättigheter enligt dataskyddslagen är:
(a) rätten till tillgång,
(b) rätten till rättelse,
(c) rätten till radering,
(d) rätten att begränsa behandlingen;
(e) rätten att invända mot behandlingen,
(f) rätten till dataportabilitet,
(g) Rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. och
(h) rätten att återkalla samtycke.

7.3 Du har rätt att bekräfta huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller inte, och där vi gör, tillgång till personuppgifterna, tillsammans med viss ytterligare information. Den ytterligare informationen innehåller detaljer om syftet med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som berörs och mottagarna av personuppgifterna. Att tillhandahålla andras rättigheter och friheter påverkas inte, vi kommer att tillhandahålla en kopia av dina personuppgifter. Det första exemplaret kommer att tillhandahållas gratis, men ytterligare kopior kan bli föremål för en rimlig avgift. Du kan komma åt dina personuppgifter genom att besöka www.swab-its.com när du är inloggad på vår webbplats.

7.4 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, och med hänsyn till syftet med behandlingen, att alla ofullständiga personuppgifter om dig fylls i.

7.5 Under vissa omständigheter har du rätt att radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Dessa omständigheter inkluderar: personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades; du återkallar samtycket till samtyckebaserad behandling du motsätter dig behandlingen enligt vissa regler i tillämplig dataskyddslagstiftning; behandlingen är för direkt marknadsföring; och personuppgifterna har behandlats olagligt. Det finns dock undantag från rätten till radering. De allmänna undantagen inkluderar där behandling är nödvändig: för att utöva rätten till yttrandefrihet och information; för efterlevnad av en rättslig skyldighet, eller för upprättande, utövning eller försvar av rättsliga anspråk.

7.6 Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Dessa omständigheter är: du bestrider riktigheten av personuppgifterna; behandlingen är olaglig, men du motsätter dig radering; vi behöver inte längre personuppgifterna för vår behandling, men du behöver personuppgifter för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk; och du har invänt mot behandlingen i avvaktan på verifieringen av den invändningen. Om behandlingen har begränsats på grundval av detta kan vi fortsätta lagra dina personuppgifter. Vi kommer dock endast att behandla det på annat sätt: med ditt samtycke; för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk; för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person; eller av skäl av stort allmänt intresse.

7.7 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter på grund av din situation, men endast i den utsträckning som den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för: utförandet av en uppgift som utförs i allmänt intresse eller i utövandet av någon officiell myndighet som tilldelats oss; eller syftet med de legitima intressen som vi eller en tredje part eftersträvar. Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra med att behandla den personliga informationen såvida vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen är för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

7.8 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål (inklusive profilering för direkt marknadsföringsändamål). Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

7.9 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål av skäl som rör din situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av skäl av allmänt intresse.

7.10 I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är:
(a) samtycke, eller
(b) att behandlingen är nödvändig för genomförandet av ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett kontrakt,
och sådan behandling utförs automatiskt har du rätt att få dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Denna rättighet gäller dock inte där den skulle påverka andras rättigheter och friheter negativt.

7.11 Om du anser att vår behandling av din personliga information strider mot dataskyddslagar, har du laglig rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskyddet. Du kan göra det i EU-landet där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.

7.12 I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av din personliga information är samtycke, har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen före återkallandet.

7.13 Du kan utöva någon av dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter av ringer 1.413.543.1442, e-post customerservice@swab-its.com eller via post 800 Worcester Street, Springfield, MA 01151, utöver de andra metoder som anges i detta avsnitt 7.

8. Om cookies

8.1 En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en rad bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

8.2 Cookies kan antingen vara "beständiga" cookies eller "session" -cookies: en bestående cookie kommer att lagras av en webbläsare och förblir giltig till dess inställda utgångsdatum, såvida det inte tas bort av användaren före utgångsdatumet; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att upphöra att gälla i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd.

8.3 Cookies innehåller vanligtvis ingen information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som lagras i och erhålls från cookies.

9. Cookies som vi använder

9.1 Kontorelaterade cookies. Om du skapar ett konto hos oss kommer vi att använda cookies för hantering av registreringsprocessen och allmän administration. Dessa cookies raderas vanligtvis när du loggar ut, men i vissa fall kan de förbli efteråt för att komma ihåg dina webbplatsinställningar när du loggar ut.

9.2 Inloggningsrelaterade cookies. Vi använder cookies när du är inloggad så att vi kan komma ihåg detta faktum. Detta förhindrar att du måste logga in varje gång du besöker en ny sida. Dessa cookies tas vanligtvis bort eller rensas när du loggar ut för att säkerställa att du bara kan komma åt begränsade funktioner och områden när du är inloggad.

9.3 E-post nyhetsbrev relaterade cookies. Denna webbplats erbjuder prenumerationstjänster för nyhetsbrev eller e-post och cookies kan användas för att komma ihåg om du redan är registrerad och om du vill visa vissa meddelanden som bara kan vara giltiga för användare som inte prenumererar på.

9.4 Beställningar som behandlar relaterade cookies. Denna webbplats erbjuder e-handel eller betalningsfaciliteter och vissa kakor är viktiga för att säkerställa att din beställning kommer ihåg mellan sidorna så att vi kan behandla den ordentligt.

9.5 Undersökningsrelaterade kakor. Ibland erbjuder vi användarundersökningar och frågeformulär för att ge dig intressanta insikter, användbara verktyg eller för att förstå vår användarbas mer exakt. Dessa undersökningar kan använda cookies för att komma ihåg vem som redan har deltagit i en undersökning eller för att ge dig korrekta resultat efter att du byter sida.

9.6 Formulärrelaterade cookies. När du skickar data till via ett formulär som de som finns på kontaktsidor eller kommentarformulär kan cookies ställas in för att komma ihåg dina användaruppgifter för framtida korrespondens.

9.7 Cookies för webbplatsinställningar. För att ge dig en fantastisk upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktionaliteten för att ställa in dina preferenser för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För att komma ihåg dina preferenser måste vi ställa in cookies så att denna information kan anropas när du interagerar med en sida påverkas av dina preferenser.

9.8 Ibland testar vi nya funktioner och gör subtila ändringar i sättet att webbplatsen levereras. När vi fortfarande testar nya funktioner kan dessa cookies användas för att säkerställa att du får en konsekvent upplevelse på webbplatsen samtidigt som vi ser till att vi förstår vilka optimeringar våra användare uppskattar mest.

10.     Tredjepartscookies

10.1 Våra tjänsteleverantörer använder cookies och dessa cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats.

10.2 I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. Följande avsnitt beskriver vilka tredjepartscookies du kan stöta på via den här webbplatsen.

10.3 Den här webbplatsen använder Google Analytics, som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på nätet för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker som hur länge du spenderar på webbplatsen och de sidor du besöker så att vi kan fortsätta att producera engagerande innehåll. Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats. Google Analytics samlar in information om webbplatsanvändning med hjälp av cookies. Informationen som samlas in relaterad till vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Googles sekretesspolicy finns på: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.4 Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats. Google Analytics samlar in information om webbplatsanvändning med hjälp av cookies. Informationen som samlas in relaterad till vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Googles sekretesspolicy finns på: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.5 Vi publicerar Google AdSense intressebaserade annonser på vår webbplats. Dessa skräddarsys av Google för att återspegla dina intressen. För att avgöra dina intressen spårar Google ditt beteende på vår webbplats och på andra webbplatser på nätet med hjälp av cookies. Detta beteende spårning gör det möjligt för Google att skräddarsy de annonser som du ser på andra webbplatser för att återspegla dina intressen, men vi publicerar inte intressebaserade annonser på vår webbplats. Du kan visa, ta bort eller lägga till intressekategorier som är kopplade till din webbläsare genom att besöka: https://adssettings.google.com. Du kan också välja bort AdSense-nätverkskakan med dessa inställningar eller använda Network Advertising Initiatives multi-cookie-borttagningsmekanism på: http://optout.networkadvertising.org. Dessa borttagningsmekanismer använder dock själva kakor, och om du rensar kakorna från din webbläsare kommer din borttagning inte att bibehållas. För att säkerställa att en opt-out upprätthålls för en viss webbläsare kan du överväga att använda Googles webbläsarinsticksprogram som finns på: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

10.6 Vi använder statcounter.com till mäta webbplatsbesök. Denna tjänst använder cookies för att bestämma en förstagångsanvändare och vanlig användare. Du kan se sekretesspolicyn för denna tjänsteleverantör på [http://statcounter.com/about/cookies/].

    • Tredjepartsanalys används för att spåra och mäta användningen av denna webbplats så att vi kan fortsätta att producera engagerande innehåll. Dessa cookies kan spåra saker som hur länge du spenderar på webbplatsen eller sidor du besöker vilket hjälper oss att förstå hur vi kan förbättra webbplatsen åt dig.
    • Eftersom vi säljer produkter är det viktigt för oss att förstå statistik om hur många besökare på vår webbplats som gör ett köp och som sådan är detta den typ av data som dessa cookies spårar. Detta är viktigt för dig eftersom det innebär att vi kan göra förutsägelser på ett bra sätt som gör att vi kan övervaka våra reklam- och produktkostnader för att säkerställa bästa möjliga pris.
    • Vi använder också sociala medieknappar och / eller plugins på den här webbplatsen som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera följande sociala mediasidor inklusive; Facebook, Twitter, Linked In, Pinterest, Instagram och YouTube kommer att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplats eller bidra till den information de har för olika ändamål som beskrivs i deras respektive integritetspolicy.

11. Hantera kakor

11.1 De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera cookies och ta bort cookies. Metoderna för detta varierar från webbläsare till webbläsare och från version till version. Du kan dock få aktuell information om att blockera och ta bort cookies via dessa länkar:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Krom);
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); och
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Kant).

11.2 Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbplatser.

11.3 Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktionerna på vår webbplats.

11.4  Förhoppningsvis har det förtydligat saker för dig och som tidigare nämnts om det finns något som du inte är säker på om du behöver eller inte är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade om det interagerar med en av funktionerna du använder på vår webbplats.

11.5 Men om du fortfarande letar efter mer information än du kan kontakta oss via en av våra föredragna kontaktmetoder:

  • E-post: kundservice@swab-its.com
  • Genom att besöka den här länken: http://www.swab-its.com
  • Telefon: 1.413.543.1442

12. Våra detaljer

12.1 Denna webbplats ägs och drivs av Super Brush ™ LLC.

12.2 Vi är registrerade i USA och vårt säte är 800 Worcester Street, Springfield MA 01151.

12.3 Vår huvudsakliga verksamhet är 800 Worcester Street, Springfield MA 01151.

12.4 Du kan kontakta oss:
(a) per post till Super Brush LLC / Swab-its® 800 Worcester Street, Springfield, MA 01151;
(b) med hjälp av vår webbplats kontaktformulär på www.swab-its.com;
(c) per telefon, 1.413.543.1442, måndag - fredag, 8:30 - 16:30 Eastern Standard Time; eller
(d) via e-post med kundservice@swab-its.com

13. Dataskyddsombud

13.1 Våra dataskyddsombuds kontaktuppgifter är: Michael Lecrenski: mlecrenski@superbrush.com.

14. Barn

14.1 Webbplatserna riktar sig inte till barn och Super Brush ™ LLC / Swab-its® samlar inte medvetet personlig information direkt från användare under 13 år eller från andra webbplatser eller tjänster som riktar sig till barn. I enlighet med Federal Children’s Online Privacy Protection Act från 1998 (COPPA) kommer vi inte medvetet att begära eller samla in personlig information från något barn under 13 år utan att erhålla det föräldrarnas samtycke. Barn kan surfa på webbplatserna utan att någon personlig information samlas in.

14.2 Föräldern eller vårdnadshavaren som har samtyckt till att ett barn tillhandahåller personlig information till en eller flera av sajterna kan senare se barnets personliga information och korrigera eller ta bort informationen, helt eller delvis; instruera Super Brush ™ LLC / Swab-its® att avbryta all användning av barnets personliga information och / eller inte kommunicera vidare med barnet; eller återkalla eller ändra samtycke, genom att kontakta oss på Customerservice@swab-its.com och inkludera barnets namn och e-postadress och förälderns eller vårdnadshavarens namn och e-postadress. Besök http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens.html för information från Federal Trade Commission om skydd av barns integritet online.

15.    Dina Kaliforniens sekretessrättigheter

15.1 Träder i kraft 1 januari 2005, enligt California Civil Code avsnitt 1798.83, om en person som är bosatt i Kalifornien har lämnat personlig information till ett företag i samband med en affärsrelation som främst är för personlig, familj eller hushållsändamål, och om det företag har inom det närmast föregående kalenderåret avslöjat en sådan persons personliga information till en tredje part och vet eller borde ha vetat att sådan tredje part använde informationen för sina egna direktmarknadsföringsändamål, då är företaget skyldigt att lämna ut skriftligen till sådan person på begäran, vilken personlig information som delades och med vem den delades.
Varje begäran om avslöjande som krävs enligt denna Kaliforniska lag ska skickas till oss via e-post på customerservice@swab-its.com eller via vanlig post på adressen nedan.
Super Brush ™ LLC / Swab-its®
800 Worcester Street
Springfield, MA 01151
Observera att enligt denna lag är vi inte skyldiga att svara på en kunds begäran mer än en gång under ett kalenderår, och vi är inte heller skyldiga att svara på någon begäran som inte skickas till den ovan angivna e-postadressen eller postadressen.

16.     Villkor som gäller för data från EU-länder

16.1 Vi är baserade i USA. I de flesta fall lagras och används den personliga informationen vi samlar in i USA.

16.2 Om vi ​​samlar in personlig information från EU-invånare på ett sätt som omfattas av den allmänna dataskyddsförordningen, ska, utöver ovanstående, även följande villkor gälla för vår insamling, användning och lagring av den informationen:

17. Överensstämmelse med Privacy Shield-principerna

17.1 När vi hanterar personlig information från invånare i EU: s medlemsländer strävar vi efter att följa EU-U.S. Privacy Shield Framework-principer (Notice, Choice, Accountability for Onward Transfer, Security, Data Integrity and Purpose Limitation, Access, and Recourse, Enforcement and Liability) avseende insamling, användning och lagring av personlig information från EU-länder. Vår efterlevnad av dessa principer kan dock begränsas (a) i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla gällande krav på nationell säkerhet, allmänt intresse eller brottsbekämpning; eller (b) enligt lag, statlig reglering eller rättspraxis. Om det finns en konflikt mellan policyerna nedan och Privacy Shield-principerna ska Privacy Shield-principerna styra. För att lära dig mer om Privacy Shield Framework, besök U.S. Department of Commerce's Privacy Shield List på https://www.privacyshield.gov/list.

18. Grund för insamling  

18.1 Som anges ovan samlar vi in ​​och behandlar personuppgifter som du har gett ditt uttryckliga samtycke till vid tidpunkten för insamlingen. Till exempel samlar vi in ​​personlig information när du väljer att delta i en av våra kampanjer. Vi samlar in och behandlar också personlig information för att förbättra våra tjänster, för att leverera tjänster och utföra skyldigheter enligt avtal vi har med dig och för att följa våra egna rättsliga skyldigheter.

18.2    Vi samlar inte in känsliga uppgifter, till exempel biometriska data, hälsodata eller data som avslöjar ras eller etniskt ursprung, från besökare till webbplatserna.

18.3  Om inte annat anges i denna sekretesspolicy, avslöjar vi endast personlig information till tredje part som rimligen behöver ha tillgång till den för transaktionen eller aktiviteten för vilken den ursprungligen samlades in eller för att tillhandahålla tjänster för eller utföra uppgifter för våra räkning eller under vår instruktion. Alla sådana tredje parter måste komma överens om att använda sådan personlig information som vi tillhandahåller dem endast för de ändamål för vilka vi har engagerat dem och de måste antingen: (a) följa EU-USA: s integritetsskyddsprinciper eller någon annan mekanism som tillåts av tillämpligt EU & Schweizisk dataskyddslag (er) för överföring och behandling av personlig information; eller (b) går med på att tillhandahålla adekvat skydd för den personliga informationen som inte är mindre skyddande än de som anges i denna sekretesspolicy. Om vi ​​har kunskap om att en enhet till vilken vi har tillhandahållit personlig information använder eller avslöjar personlig information på ett sätt som strider mot denna integritetspolicy, kommer vi att vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att förhindra, åtgärda eller stoppa användningen eller avslöjandet.

18.4    Vi kan också avslöja personlig information för andra ändamål eller till andra tredje parter när du har samtyckt till eller begärt sådan avslöjande. Tänk på att vi kommer att lämna ut personlig information som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller brottsbekämpningskrav. Vi är inte ansvariga för lämplig vidareöverföring av personlig information till tredje part.

18.5  Vi kan behålla tredje part för att behandla eller analysera personlig information som vi samlar in från webbplatserna. Till exempel kan en webbplats underhållas eller värdas av en tredje parts tjänsteleverantör, en kampanj kan administreras av en säljfrämjande byrå och / eller produkter kan fullgöras av en grossist. Dessa leverantörer och andra tredje parter som tillhandahåller tjänster åt oss är avtalsenligt skyldiga att inte använda personlig information om dig förutom när vi godkänner.

18.6 Vi kan analysera personlig information som vi har samlat in om dig för att skapa en profil för dina intressen och preferenser så att vi kan kontakta dig med information som är relevant för dig. Vi kan använda ytterligare information om dig när den är tillgänglig från externa källor för att hjälpa oss att göra detta effektivt. Vi kan också använda personlig information om dig för att upptäcka och minska bedrägerier och kreditrisker.

18.7  Dina rättigheter inkluderar: (a) rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av personlig information om dig som du tidigare har gett samtycke till; (b) rätt att invända mot behandling av personlig information om dig för direkt marknadsföring; och (c) rätt att korrigera eller ta bort felaktig del av den personliga informationen om dig.

18.8 Om du begär att felaktig personlig information ska tas bort kan vi behålla en del av din personliga information som behövs för våra legitima affärsintressen eller för att främja allmänna intressen i enlighet med Privacy Shield-principerna. All personlig information som du har delat offentligt med andra kan fortsätta att vara offentligt synlig på webbplatserna.

18.9 Du har också rätt att erhålla en kopia av den personliga informationen vi har om dig, även om vi förbehåller oss rätten att ta ut en rimlig avgift för detta beroende på arten och frekvensen av din begäran / dina förfrågningar och vår kostnad för att tillhandahålla informationen .

19. Frågor och klagomål

19.1 Om du har frågor eller klagomål angående denna sekretesspolicy eller vår överlämnande av personlig information om dig, kontakta kundservice@swab-its.com. Vi kommer omedelbart att undersöka och försöka lösa klagomål och tvister på ett sätt som överensstämmer med principerna som beskrivs i denna sekretesspolicy. Invånare i Schweiz som omfattas av de amerikanska schweiziska Safe Harbor-principerna bör kontakta oss med frågor på samma adress.

19.2 I enlighet med EU-U.S. Privacy Shield och de amerikanska Swiss Safe Harbor-principerna, vi förbinder oss att lösa klagomål om din integritet och vår insamling eller användning av din personliga information. Om du inte får en bekräftelse på din begäran i rätt tid eller har en olöst integritets- eller dataanvändningsproblem som vi inte har behandlat på ett tillfredsställande sätt, vänligen kontakta vår USA-baserade tredje part leverantör av tvistlösning (gratis) på https: // feedback-form .truste.com / vakthund / begäran.

19.3 Förutom ovanstående kan du klaga till din hemuppgiftsskyddsmyndighet och kan åberopa bindande skiljedom för vissa kvarvarande anspråk som inte har lösts genom andra prövningsmekanismer. Kontaktuppgifter för EU: s dataskyddsmyndigheter finns på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

19.4 Federal Trade Commission har jurisdiktion över vår efterlevnad av denna sekretesspolicy och EU-US Privacy Shield Framework. Som en sista utväg kan klagomål om sekretess som inte är lösta efter att ha följt dessa och andra kanaler bli föremål för bindande skiljedom inför Privacy Shield Panel som ska skapas gemensamt av US Department of Commerce och EU-kommissionen.

20. Tredjepartswebbplatser

20.1 Superbrush.com, Swab-its.com och Bore-tips.com kan innehålla länkar till andra webbplatser. Super Brush ™ LLC / Swab-its® kontrollerar inte och ger inga som helst uttalanden angående sådana andra webbplatser eller de produkter och tjänster som erbjuds av eller via webbplatser som nås via länkar på webbplatserna, inte ens de som vi kan ha en koppling till. Om du bestämmer dig för att komma åt tredjepartswebbplatser som är länkade via webbplatserna gör du det på egen risk. Du bör noggrant granska sekretesspolicyn och villkoren på en sådan webbplats.

20.2 Webbplatserna kan innehålla sociala mediefunktioner, som Facebook Gilla-knappen och widgetar, till exempel “Dela detta” -knappen eller interaktiva miniprogram som körs på webbplatserna. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på webbplatserna, och kan ställa in en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Sociala mediefunktioner och widgetar är antingen värd av en tredje part eller värd direkt på webbplatserna. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller den.